เครื่องมือคำนวณการลงทุน

เครื่องคำนวณ การลงทุน
     ราคาซื้อ (บาท) วิธีการใช้งาน::

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
     จำนวนหุ้นที่ถือ
     ค่าคอมมิสชั่น (%)
     คอมมิสชั่นขั้นต่ำ (บาท)
     ภาษีมูลค่าเพิ่ม
     ราคาขาย (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น
     หักภาษี (บาท)
     ยกเว้นภาษี (บาท)

     จำนวนหุ้นที่ถือ
     ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
     ราคาที่ขาย (บาท)
     กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
     จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
     ภาษีมูลค่าเพิ่มขั้นต่ำ (บาท)
     กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (บาท)
     คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน

     เงินปันผลขั้นต้น (บาท)