ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
ผลการดำเนินงาน 2556 2557 2558 2559
2560
1. รายได้รวม 2,189.432,164.602,307.922,397.042,679.12
2. รายได้จากการขายและบริการ 2,177.662,153.432,296.562,382.912,659.02
3. กำไรขั้นต้น 1,116.18 1,141.31 1,197.531,257.91 1,351.91
4. กำไรจากการดำเนินงาน 168.43188.19200.70207.02288.81
5. กำไรสุทธิ 117.15146.92 165.54175.67243.14
สถานะทางการเงิน
1. สินทรัพย์รวม 2,293.41 2,307.512,215.862,238.032,387.25
2. หนี้สินรวม 821.13 741.25 552.33483.89491.89
3. ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,472.28 1,566.261,663.531,754.141,895.36
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.16 2.553.44 4.184.63
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.146.497.297.458.11
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.940.840.930.981.23
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) 9.138.46 9.348.85 9.20
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 51.26 53.0052.1452.7950.91
อัตรากำไรสุทธิ (%) 5.356.797.177.339.08
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 8.159.67 10.2510.2813.32
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.916.397.327.8910.51
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.560.470.330.280.26