การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการเข้าใจบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยมีนโยบาย ตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี(Code of Best Practices) สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย และเพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีระบบการวัดผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยส่งเสริม ให้กิจการมีการพัฒนาและเติบโตในระดับที่เหมาะสม โดยมีแนวทางในการดำเนินการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ดังนี้

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ


คณะกรรมการบริษัทฯได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ประกาศในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ได้มาซึ่งความเจริญก้าวหน้า ความมั่นคงของบริษัทฯ และเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายในการกำกับ ดูแลกิจการเพื่อเป็นแนวทางที่กรรมการบริษัทฯ พึงใช้ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไว้ดังนี้
 1. กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดและผู้บริหาร อย่างชัดเจน ตาม โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ
 2. ดำเนินกิจการด้วยการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส ครบถ้วน และสะท้อนถึงผลการดำเนินกิจการที่แท้จริง มีการ ประเมิน และวางมาตรฐานป้องกัน และจัดการความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม
 3. กำหนดให้มีการถ่วงดุลอำนาจในกระบวนการการดำเนินกิจการ เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
 4. ผลิตสินค้าด้วยคุณภาพที่ดีที่สุด ตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้า ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อ ตำหนิติเตียนของลูกค้า เพื่อนำมาซึ่งการพัฒนาสินค้าที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า
 5. เชื่อมั่นในคุณค่าของพนักงานด้วยการอบรมและพัฒนา เพื่อปลูกฝังคุณธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม เพื่อให้พนักงาน เจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัทฯ
 6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเท่า เทียมกัน
 7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และต่อสังคมและส่งแวดล้อม
 8. ต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น และห้ามจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน

2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่าง เท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้
 1. สิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงาน ของบริษัทฯ อย่างรวดเร็วสม่ำเสมอและ ทันเวลา โดยผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.sabina.co.th.
 2. สิทธิในการซื้อขายและโอนหุ้นการได้รับส่วนแบ่งในกำไรของบริษัท
 3. สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอ ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยบริษัทได้ทำหลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่องดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของบริษัทที่www.sabina.co.thและ แจ้งการเผยแพร่ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 4. สิทธิในการส่งคำถามเพื่อสอบถามประเด็นต่างๆของระเบียบวาระที่นำเสนอในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการ ล่วงหน้า โดยสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่เลขานุการบริษัททางอีเมล์ : vaja@sabina.co.th หรือโทรสาร :02-4345911 และ ได้เผยแพร่ให้ทราบถึงสิทธิดังกล่าวบนเว็ปไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.sabina.co.th
 5. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยทางบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง โดย บริษัทฯจะจัดให้มี การส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียด เพียงพอให้กับผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนการเข้าร่วมประชุม
 6. บริษัทฯมีนโยบายส่งเสริมและอำนาจความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมโดยการจัดสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่สามารถเดินทางไปได้ง่ายและสะดวกและมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอ
 7. บริษัทฯ ยังได้เพิ่มช่องทางเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้ง แบบฟอร์มมอบฉันทะ และข้อมูลอื่นๆที่จำเป็นทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sabina.co.th ก่อนการจัดส่งเอกสารไปยังผู้ ถือหุ้นรับทราบ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้สิทธิออกเสียง และมีการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ
 8. เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อ ลงคะแนนเสียงแทนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง
 9. บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยมีการชี้แจงรายละเอียดในการประชุม รวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับ ของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกราย สามารถสอบถาม แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ในแต่ละวาระ และสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในทุกวาระ
 10. บริษัทฯ จัดให้มีการดำเนินการเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ ตรวจสอบได้ โดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป
 11. สิทธิในการได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้งภายในระยะเวลา 4 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทและถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งหากไม่ติดภารกิจสำคัญ โดยการจัดประชุม ทางบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม แบบฟอร์มมอบฉันทะ พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้า อย่างครบถ้วนก่อนวันประชุมอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินในลงคะแนนในวาระต่างๆ กรณีที่ ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน สามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระของ บริษัทฯ เข้าประชุมแทนได้
 1. บริษัทฯมีนโยบายสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นสถาบันให้เข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น
 2. บริษัทฯจัดให้มีเว็บไซต์ เพื่อเสนอข้อมูลที่สำคัญ ข่าวสารต่างๆ เช่น รายงานงบการเงินประจำไตรมาส ประจำปี แบบแสดงข้อมูลประจำปี(แบบ56-1) รายงานประจำปี(แบบ56-2) รวมทั้งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีข้อมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ข้อมูลประกอบการตัดสินใจแต่ละวาระ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงอย่างครบถ้วน ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 30 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
 3. บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น โดยอำนวยความสะดวกสถานที่จัดประชุม ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สะดวกต่อการเดินทาง และจัดให้มีเวลาดำเนินการประชุมอย่างเพียงพอ
 4. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า โดยมีวิธีการปฏิบัติที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย1 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ
 6. บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 7. บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้น ที่มาร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมเริ่มแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
 8. บริษัทจัดให้มีตัวแทนจากสำนักงานสอบบัญชีเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม ผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้มีการซื้อหุ้นคืน และไม่มีการทำข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีผลกระทบอย่างเป็นนัยสำคัญต่อบริษัท หรือต่อผู้ถือหุ้นรายอื่นและไม่ได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้

3.การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัท ได้ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นและดูแลให้มีการปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมดังนี้
1.การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด ทั้งได้ซึ่งได้มีการเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์บริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
2.การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอิ่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทนได้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของตนเอง โดยบริษัทได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานประกอบการมอบฉันทะ พร้อมทั้งได้แนะนำวิธีและขั้นตอนในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน ที่ทางบริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาอังกฤษและหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติพร้อมทั้งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท
3. กำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดที่มีสิทธิพิเศษที่จะจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น
4. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระกระทำโดยเปิดเผย มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม โดยใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
5.การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการป้องกันกรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงานในการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนี้
1) บริษัทฯ จัดให้มีระบบ Firewall เพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดีในการเข้ามาดูแล หรือทำลายข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ นอกจากนั้นยังมีระบบ Anti Virus เพื่อป้องกันการนำไวรัสเข้ามาเผยแพร่ หรือทำลายข้อมูล
2) บริษัทฯ มีการกำหนดระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลของพนักงาน Security ในแต่ละ Program Software เพื่อจัดระดับของพนักงานในการเข้าถึงข้อมูลได้
3) บริษัทฯ ได้มีการกำหนดการเก็บรักษา และการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไว้ในสัญญาจ้างแรงงาน และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ในการไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง จากข้อมูล หรือข่าวสารใดๆ ของบริษัทฯ ที่ยังเป็นความลับ และยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
4) บริษัทฯ จะทำการแจ้งให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลภายใน และหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 7 วัน ก่อนงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณะ หากมีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ มีมาตรการลงโทษและแจ้งให้ทราบถึงบทลงโทษซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร พักงานชั่วคราว และออกจากงาน ตามลำดับ และบริษัทฯ มีมาตรการแก้ไขโดยให้บุคคลที่กระทำผิดดังกล่าวทำการกลับรายการ และนำผลกำไรที่ได้จากการซื้อขายหุ้นนั้น ๆ ไปบริจาคแก่องค์กรการกุศลต่อไป
5) บุคคลภายนอกที่เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จัดทำ หรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่อาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องทำสัญญารักษาข้อมูลความลับ ไว้กับบริษัทฯ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6) บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไม่ซับซ้อน รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเกือบทั้งหมดเป็นการทำรายการตามปกติธุรกิจ
7) บริษัทปฎิบัติตามข้อกฏหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการทำรายการเกี่ยวโยงกัน หลักเกณฑ์การได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เป็นต้น

4. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

คณะกรรมการบริษัทฯเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก และได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และมั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคำนึงถึงชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อต้านการทุจริต คอร์รับชั่น ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ และเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นในอันที่จะพัฒนากิจการของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้า ด้วยความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้บริษัทฯ มีความมั่นคง สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ ครบถ้วน และถูกต้อง อีกทั้งขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผล และมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ

ลูกค้า

บริษัทฯ ตั้งใจ และมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าให้กับ ลูกค้า โดยคิดค้นนวัตกรรม ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้อง การของลูกค้าทุกวัย ตลอดจนเอาใจใส่และ ดำเนินการอย่างเป็นธรรมต่อคำร้องเรียนของลูกค้า โดยผ่านทางพนักงานขายของบริษัทฯ ซึ่งประจำอยู่ตามเคาน์เตอร์จำหน่ายสินค้า ตามร้านค้า ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ

พนักงาน

พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นหัวใจสำคัญที่จะพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ บริษัทฯจึงปฏิบัติต่อพนักงานโดยมุ่งส่งเสริมการฝึกอบรม และพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง พร้อมกับสร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและพัฒนาบริษัทฯ ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ตลอดจนดูแล รักษา สภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึกถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพ ชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน บริษัทฯ ให้การดูแลพนักงานในด้านความปลอดภัยและจัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ เช่น
- ห้องพยาบาล
-การตรวจสุขภาพประจำปี
- สวัสดิการซื้อสินค้าราคาพิเศษเพื่อช่วยการครองชีพของพนักงาน
- ชุดฟอร์มพนักงาน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อการออมเงินในอนาคต
- โครงการเงินกู้เมื่อพนักงานจำเป็นต้องใช้ยามฉุกเฉิน โดยคิดในอัตราดอกเบี้ยต่ำ
- จัดฝึกอบรมและสัมมนาทั้งภายในและภายนอก เพื่อพัฒนาพนักงาน
- การส่งพนักงานไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คู่ค้า และหรือ เจ้าหนี้

บริษัทฯ จะรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้า และหรือเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด และไม่เรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่ไม่สุจริตในการค้า และจะสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ และร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการหากเกิดกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป

สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม และไม่กระทำการใดๆ หรือให้การสนับสนุนการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือก่อให้เกิดผลเสียประเทศชาติ และ/หรือ เป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศโดยกำหนดนโยบายและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนหลายกิจกรรม (ตามข้อ 10 หัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR))

คู่แข่งขันทางการค้า

บริษัทฯ จะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทาง การค้าด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ

การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทมีนโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์โดยกำหนดให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนปฎิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไม่ให้ถูกล่วงละเมิดและหลีกเลี่ยงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น

ที่ผ่านมาบริษัทฯไม่เคยมีรายงานการถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

การต่อต้านการทุจริตและการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และบริษัทได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ในโครงการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนใทยในการต่อต้านการทุจริต(Private Sector Collective Action Coalition against Corruption) พร้อมทั้งมีการกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนปฎิบัติตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น โดยกำหนดนโยบายที่เน้นการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดับ ตระหนักถึงผลเสียของการทุจริตคอร์รัปชั่นรวมถึงการสร้างค่านิยมที่ดี เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความเสียหายของกิจการ รวมทั้งได้กำหนดนโยบายต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับการต่อต่านทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างชัดเจน ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าว และปฎิบัติตนตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด บริษัทจึงได้กำหนดกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยทุกคน ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้
- เน้นการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดับ ตระหนักถึงผลเสียของการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งสร้างค่านิยมที่ดี เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
- กำหนดให้กรรมการบริษัท และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ทั้งต่อบริษัท ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อเพื่อน และต่อคนรู้จัก
- สร้างระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น จะส่งผลให้ความโปร่งใสและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ตรวจสอบได้
- บริษัทมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ร้องเรียนในการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน โดยจะจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับจากผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียนเป็นสำคัญ โดยจะได้รับความคุ้มครองจาการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
- การทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายด้วย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจแก่กรรมการบริษัท พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
ทั้งนี้ การกำหนดนโยบาย หลักปฏิบัติ รวมถึงการสร้างระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น จะส่งผลให้ความโปร่งใสและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ตรวจสอบได้ จากนโยบายดังกล่าวได้กำหนดเป็นมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการหาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม และกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน มายังฝ่ายตรวจสอบของบริษัทฯ และกรรมการอิสระของ บริษัทฯ

5. ช่องทางในการติดต่อสื่อสารและมาตรการในการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน

บริษัท มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถส่งข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น หรือคำถาม รวมทั้งข้อร้องเรียนมายังบริษัทผ่านทางเลขานุการบริษัท E-mail address : vaja@sabina.co.th หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ E-mail address : ir@sabina.co.th โทรศัพท์ 02-4229400 โดยที่อยู่ทางไปรษณีย์ ได้แก่ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

ทั้งนี้ในกรณีที่เป็นประเด็นสำคัญหรือเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัทเลขานุการจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทต่อไป

และบริษัทฯได้จัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน การกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในองค์กรทั้งจากพนักงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย

ช่องทางในการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
E-mail address : GRP_AUDIT_HO@sabina.co.th
โทรศัพท์ : 02-422-9400 ต่อ 9309,9404
ไปรษณีย์ : ฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700

นอกจากนี้บริษัทยังจัดช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้ร้องเรียนในกรณีการกระทำผิดกฎหมายและจรรยาบรรณของผู้บริหารระดับสูง การกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท รวมถึงพฤติกรรมที่ส่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางดังนี้

ไปรษณีย์ :ประธานกรรมการบริหารหรือประประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700

โดยข้อมูลร้องเรียนการดำเนินการทั่วไปจะถูกเก็บเป็นความลับเฉพาะประธานกรรมการบริหารและ/หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส และให้ความเป็นธรรม ส่วนการร้องเรียนการกระทำผิดของผู้บริหารระดับสูงจะถูกเก็บโดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงและบริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

6. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1.การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท
บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่ด้านการเงินซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการลงทุนโดยได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้องครบถ้วน และทันเวลาไว้ในรายงานประจำปี คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของทางบริษัท www.sabina.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.การจัดทำรายงานทางด้านการเงิน
เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน ว่ามีความครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส อย่างเพียงพอคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีให้มีการจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและ ถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและความรอบคอบในการจัดทำงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน
3.บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรณยาบรรณของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
4.คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการดูแลสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปฎิบัติตามนโยบายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ (ตามรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ข้อ 10)
5.บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยการทำรายการระหว่างกัน ซึ่งบริษัทได้มีการปฎิบัติตามกฏเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเปิดเผยรายละเอียดของรายการ โดยระบุชื่อบุคคลที่มีการทำรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการเงื่อนใข / นโยบายราคาและมูลค่า ระหว่างกัน(รายละเอียดตามหัวข้อรายการระหว่างกัน ข้อ 12)
6.บริษัทมีการกำหนดนโยบายให้กรรมการของบริษัทต้องรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง
7.บริษัทมีการกำหนดนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบทุกครั้งถึงการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
8.ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างชัดเจนโปร่งใส จากการเปรียบเทียบกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้สามารถดึงดูดและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถไว้ได้ และค่าตอบแทนของกรรมการมีการนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี
สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน
9.ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่มีความครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส ทันเวลา และทั่วถึง โดยบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ และข่าวสารต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sabina.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก และรวดเร็ว เช่น ข้อมูลลักษณะการประกอบธุรกิจ งบการเงิน โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร รายงานประจำปี หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็น
นอกจากนั้น ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อให้บริการข้อมูล และข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ กับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป ตลอดจนการตอบข้อซักถามของนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถติดต่อเข้ามาทางผู้ดุแลหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์โดยผ่านทางอีเมล์ ir@sabina.co.th หรือโทรศัพท์ได้ที่ โทร.0-2422-9400

7. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้า และมีการเติบโตที่มั่นคง เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้กับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และความระมัดระวังในการจัดการบริษัทฯ อย่างเต็มความสามารถ โดยยึดถือตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อพึงปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ และให้เป็นตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้นำเสนอวิสัยทัศน์ และภารกิจ กลยุทธ์ นโยบาย และงบประมาณ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ และเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะเพิ่มมูลค่าและความมั่งคั่งแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยและคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาอนุมัติ และทบทวนวิสัยทํศน์ และภารกิจของบริษัท ทุก 5 ปี และให้ความเห็นชอบและติดตามให้ฝ่ายบริหารปฎิบัติตามแผนงานให้เป็นไปตามทิศทางที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ
คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณากำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารของบริษัทโดยได้จัดให้มีการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนทั้งในด้านโครงสร้างและการปฏิบัติตามหน้าที่ ทั้งนี้บริษัทได้มีการจัดทำหนังสือมอบอำนาจระบุขอบเขตที่ชัดเจนของผู้บริหารและมีการกำหนดระดับอำนาจในการดำเนินงานแต่ละด้านไว้อย่างชัดเจน
และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์และขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่โดยบริษัทได้จัดเตรียมและนำส่งเอกสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่เช่นโครงสร้างเงินทุน โครงสร้างผู้ถือหุ้น รายชื่อและประวัติโดยย่อของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ลักษณะการประกอบธุรกิจผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม ให้ความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งจัดทำสรุปภาพรวมธุรกิจและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตลอดจนนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ให้กรรมการใหม่ได้ศึกษาทำความเข้าใจ พร้อมคู่มือข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขณะดำรงตำแหน่งกรรมการอีกด้วย

8. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์


คณะกรรมการบริษัทฯปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยคณะกรรมการบริษัทฯมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลและขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล

การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัทฯจะทำการเปิดเผยข้อมูลต่อที่ประชุมโดยระบุมูลค่ารายการคู่สัญญาเหตุผลความจำเป็นของการทำรายการดังกล่าว ด้วยข้อมูลที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ หากรายการใดจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายการดังกล่าวจะได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนและจะมีการให้ความเห็นต่อการทำรายการดังกล่าว

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทจะมีการเปิดเผยความเห็นที่แตกต่างดังกล่าวด้วย ในกรณีที่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้กำหนดหลักเกณฑ์และให้กรรมการบริษัท,ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้มีการรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยผ่านวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

บริษัทได้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2559รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นว่ารายการระหว่างกันทุกรายการเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.

นอกจากนั้นทางบริษัทฯ ยังมีนโยบายห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯในช่วง 7 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับของบริษัทฯ หากกระทำการอันเป็นการแสวงประโยชน์ส่วนตนจากข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้ก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะและละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์หรือรอให้ผู้ลงทุนรับทราบข้อมูลภายหลังจากวันที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างน้อย24 ชั่วโมง แต่ถ้าข้อมูลมีความซับซ้อนมากให้รอถึง 48 ชั่วโมงภายหลังจากข้อมูลได้มีการเผยแพร่แล้ว นอกจากนี้ หากกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ จะต้องแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทฯ ให้รับทราบทุกครั้ง

โดยบริษัทฯได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของตนเองอย่างน้อยล่วงหน้า 1 วันก่อนทำการซื้อขาย

อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทฯยังได้กำหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้บริหาร รวมถึงครอบครัวที่ถูกต้องตามกฎหมายของกรรมการทุกคณะ มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9. จริยธรรมธุรกิจ


บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมาย เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า พนักงาน และสังคมส่วนรวม บริษัทฯ จะควบคุมดูแลไม่ให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและผู้เกี่ยวข้อง โดยการนำข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผย หรือที่เป็นความลับไปใช้หรือนำไปเปิดเผยกับบุคคลภายนอก หรือทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานเป็นลายลักษณ์อักษร และทำการสื่อสารให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบ และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และทั่วถึง

10. การถ่วงดุลของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบไปด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตรงตามนิยาม “กรรมการอิสระ” ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 4 ท่าน และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา หรือใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก

11. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทฯ มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่โดยได้กำหนดอำนาจอนุมัติ และดำเนินการของบริษัทไว้อย่างชัดเจนตามประเภทของธุรกรรม โดยได้จัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามสายงานอันได้แก่ หน่วยงานผลิต หน่วยงานบัญชีและการเงิน หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ หน่วยงานขายในประเทศและต่างประเทศ และอื่นๆ โดยได้ถูกบรรจุไว้ในระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการฉบับที่ 1/2549 ลงวันที่ 1 กันยายน 2549
ด้วยบทบาท และภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการบริษัทฯ กับกรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ จึงกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ ต้องมิใช่บุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ออกจากกันอย่างชัดเจน ซึ่งก่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน นอกจากนี้ คณะกรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตามประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระเปิดโอกาสให้คณะกรรมการทุกท่านมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ
อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ แทนบริษัทซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริษัทฯมีหน้าที่กำหนดนโยบาย และแผนธุรกิจ ดูแลติดตาม การบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร คอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มีส่วนร่วมและไม่ก้าวก่ายในการบริหารงานปกติประจำวัน นอกจากนี้ประธานกรรมการบริษัทฯ ต้องมีภาวะผู้นำดูแลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหาร โดยทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ
โดยกำหนดให้มีการจัดองค์ประกอบ ขนาด และโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทเพื่อก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ
จัดให้เกิดการมีส่วนร่วมกันของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระในกิจกรรมและกระบวนการทางการตัดสินใจในของคณะกรรมการบริษัท
จัดให้มีการประเมินและพัฒนาผลงานของคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอและความมุ่งหวังในการร่วมมือกันของกรรมการและผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ในการบริหารงานประจำเพื่อให้เป็นไปตามเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
1.จัดให้มีการจัดทำนโยบายธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และมีหน้าที่ในการรายงานความคืบหน้าของแผนงานธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามช่วงระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้
2.บริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายธุรกิจของบริษัท แผนงานทางธุรกิจและงบประมาณเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายทางการเงินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3.กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในการบริหารจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่าการเติบโตทางธุรกิจโดยรวมของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนงานทางธุรกิจของบริษัท
4.กำหนด ตรวจสอบ และเสริมสร้างมาตรฐานขององค์กรให้มีความแข่งแกร่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการแข่งขันและการสร้างมูลค่าแก่องค์กร โดยมีการทำงานอย่างต่อเนื่องกับบุคคลากรและผลิตภัณฑ์
5.วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ของสภาวะอุตสาหกรรมทั่วโลก เพื่อคาดการณ์การถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตภายในอุตสาหกรรมและเปลี่ยนกลยุทธ์ของบริษัท
6. พิจารณาและอนุมัติ การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนพิจาณาความดีความชอบมาตรการทางวินัย ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน จัดให้มีมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและทบทวนมาตรฐานดังกล่าวเป็นประจำทั้งนี้มาตรการดังกล่าวต้องไม่ขัดแย้งกับอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
7.ออกระเบียบว่าด้วยการปฎิบัติงานของบริษัทฯ โดยไม่ขัดแย้งกับนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร
8.อนุมัติรายการปกติทางการเงินของบริษัท ฯ
9.มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นมีอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงในฐานะตัวแทนการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่น จะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของอำนาจ และ/หรือภายใต้กฎระเบียบภายใน หรือคำสั่งที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัทการมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการอาจไม่สามารถกระทำได้ ในกรณีที่เป็นการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ตามคำนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) โดยอาจมีส่วนได้เสีย หรือได้รับผลโยชน์ในทุกรูปแบบ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือบริษัทย่อย เว้นแต่รายการดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

12. การดำรงตำแหน่งกรรมการที่อื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไว้ดังนี้
1.คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดนโยบายในไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการผู้จัดการ(CEO)ไว้ได้ไม่เกิน 2 บริษัท
2.คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท แต่ไม่ได้กำหนดการเป็นกรรมการในบริษัทที่มิได้จดทะเบียน
3.ในกรณีที่กรรมการรายใดรายหนึ่งของบริษัทฯจำเป็นต้องดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท ก็ให้ชี้แจงผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทราบถึงเหตุผลและผลต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการดังกล่าวไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ด้วย

13. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างชัดเจนโปร่งใส จากการเปรียบเทียบกับบริษัทฯในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้สามารถดึงดูดและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถไว้ได้ และค่าตอบแทนของกรรมการมีการ นำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี
สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฎิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

14. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯได้กำหนดให้มีการประชุมขั้นต่ำไม่น้อยกว่าปีละ 6 ครั้ง และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปีและมีการกำหนดระเบียบวาระการประชุมที่ชัดเจนและนำส่งเอกสารให้คณะกรรมการก่อนวันประชุมล่วงหน้าอย่างครบถ้วนเพียงพอให้คณะกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันทำการเพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาในการพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
ในที่ประชุมประธานคณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระเต็มที่และในการประชุมได้เชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจ้งข้อมูลหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรงเพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบซึ่งสามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ในการลงมติแต่ละวาระของการประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด

15. การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการ

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของกรรมการบริษัทโดยแบ่งออกเป็นการประเมินผลทั้งคณะและการประเมินผลตนเองเป็นรายบุคคล ทั้งนี้แบบประเมินผลของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรการชุดย่อยทุกชุดมีหลักเกณฑ์ในการประเมินเป็นแนวทางเดียวกันและมีความสอดคล้องกับตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ รวมทั้งได้มีการทบทวนเพื่อให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
บริษัทมีกระบวนการการประเมินผลคณะกรรมการโดยเลขานุการบริษัทป็นผู้จัดส่งแบบประเมินให้แก่กรรมการเพื่อประเมินผลและส่งกลับมายังบริษัทโดยบริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อกรรมการที่ประเมินเพื่อให้กรรมการมีความเป็นอสระในการประเมินผล และบริษัทมีการนำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อร่วมการพิจารณาประเมินผลและกำหนดแนวทางปรับปรุงในการปฎิบัติงานของกรรมการให้ดียิ่งขึ้น

16. การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการ

1. บริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
2. สำหรับกรรมการที่เพิ่งเข้ารับการดำรงตำแหน่ง บริษัทก็ได้มีการปฐมนิเทศให้กรรมการใหม่โดยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร ลักษณะการดำเนินธุรกิจ การดำเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลบริษัทในเครือ การประชุม คณะกรรมการบริษัท และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. บริษัทส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านเข้ารับการอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรเกี่ยวกับกรรมการ
4. บริษัทจัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) สำหรับตำแหน่งงานหลัก โดยกำหนดเป็นส่วนหนึ่งในแผนกลยุทธ์เพื่อประโยชน์ในการสืบทอดงาน และเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีที่กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

17. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งในด้านการบริหาร การเงิน การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการบริษัทฯได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงโดยได้กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อคณะกรรมการตรวจสอบคอยทำหน้าที่สอบทานว่าบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ

18. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน ที่มีความครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส ทันเวลา และทั่วถึง โดยบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ และข่าวสารต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sabina.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก และรวดเร็ว เช่น ข้อมูลลักษณะการประกอบธุรกิจ งบการเงิน โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร รายงานประจำปี หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมูลอื่นๆที่จำเป็น
นอกจากนั้น ทางบริษัทฯได้ดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป ตลอดจนการตอบข้อซักถามของนักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถติดต่อเข้ามาทางผู้ดูแลหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์โดยผ่านทางอีเมลล์ : ir@sabina.co.th หรือโทรศัพท์ได้ที่ โทร.02-422-9400