ประวัติความเป็นมา

ประวัติของบริษัท

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) หรือเดิมชื่อ บริษัท เจแอนด์ดี แอพพาเรล จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2538 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท และบริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ("บริษัทย่อย") จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2520 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตชุดชั้นใน ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อย และผลิตชุดชั้นในตามคำสั่งของลูกค้าซึ่งเป็นผู้จำหน่ายชุดชั้นในต่างประเทศ (OEM)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยเริ่มก่อตั้งขึ้นจากการร่วมทุนกันของสมาชิกรุ่นที่ 2 ของครอบครัวธนาลงกรณ์นำโดยนาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์ ซึ่งมีความชำนาญในอุตสาหกรรมชุดชั้นในมากกว่า 30 ปี แต่เดิมการประกอบธุรกิจชุดชั้นในของสมาชิกรุ่นที่ 1 ของครอบครัวธนาลงกรณ์มีจุดเริ่มต้นจาก "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างยกทรงจินตนา" ภายใต้การบุกเบิกของคุณจินตนาและคุณอดุลย์ ธนาลงกรณ์ ซึ่งเป็นบิดาและมารดาของนายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ ซึ่งเป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้แยกการดำเนินกิจการจาก บริษัท จินตนาแอพพาเรล จำกัด (ชื่อปัจจุบันของ "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างยกทรงจินตนา" อย่างชัดเจนมานานกว่า 13 ปี

ต่อมาเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2550 บริษัท เจแอนด์ดี แอพพาเรล จำกัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) มีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 177 หมู่ที่ 8 ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท และ สำนักงานสาขา 5 สาขา

 • สำนักงานสาขาของบริษัท สาขาที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
 • สำนักงานสาขาของบริษัท สาขาที่ 2 ตั้งอยู่เลขที่ 30/5 หมู่ 12 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • สำนักงานสาขาของบริษัท สาขาที่ 3 ตั้งอยู่เลขที่ 236 หมู่ที่ 10 ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
 • สำนักงานสาขาของบริษัท สาขาที่ 4 ตั้งอยู่เลขที่ 81, 106  หมู่ที่ 6 ตำบลหนองโบสถ์  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สรุปได้ดังนี้

ปี 2556
 • บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ได้คะแนนประเมิน AGM (ประชุมผู้ถือหุ้น) เต็ม 100 คะแนน เป็น เวลา 4 ปีซ้อน ตั้งแต่ ปี 2553
 • บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ได้คะแนนประเมิน AGM (ประชุมผู้ถือหุ้น) เต็ม 100 คะแนน เป็นเวลา 4 ปีซ้อน ตั้งแต่ ปี 2553
 • บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ได้คะแนนประเมิน CG (การกำกับดูแลกิจการที่ดี) โดยได้เกรด 4 ดาวเป็นเวลา 2 ปีซ้อน ตั้งแต่ ปี 2554
 • บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด โรงงานท่าพระ ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน เป็นเวลา 5 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ ปี 2552 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 จากกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • บริษัทซาบีน่า จำกัด ( มหาชน ) โรงงานยโสธรได้รับรางวัลรางวัลดีเด่น ด้านพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2556 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) โรงงานยโสธร ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2556 เป็นเวลา 2 ปี ติดต่อกัน ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2556
 • บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) โรงงานยโสธร ได้รับรางวัลจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ To Be number one รางวัลประเภทชมรม To Be number one ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ มาตรฐานพร้อมต้นแบบ ระดับทอง ปีที่ 1 ผลงาน To Be number one ระดับประเทศ ประจำปี 2556 ที่ ศูนย์ประชุม อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2556
 • บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) โรงงานยโสธร ได้รับรางวัลตาม โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ปี 2556 ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2555 จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556
 • บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) โรงงานยโสธร ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น 5 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2552 – 2556 ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้ ณ วันที่ 13 ก.ย. 2556
 • บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) โรงงานยโสธรได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดThailand 5 S Award2013 ระดับเงิน จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ณ วันที่ 27พฤศจิกายน 2556
 • บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด โรงงานสาย 5 ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงานดีเด่น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 (ครั้งที่ 4) จากสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด โรงงานสาย 5 ได้รับรางวัลรับรองมาตรฐานการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2556 วันที่ 18 ธันวาคม 2556 จาก สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน จังหวัดนครปฐม